logo bip.gov.pl

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Administracja / Dyrektor
1.

Dyrektor

DYREKTOR

Imię i nazwisko:

Elżbieta Polakiewicz

Wykształcenie:

wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Pełni funkcje od:

01.03.2006

Kompetencje:

1.      Ośrodkiem kieruje dyrektor Ośrodka powołany na stanowisko przez organ prowadzący placówkę.

2.      Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą.

3.      Dyrektor Ośrodka w szczególności:

1)   Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)   Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

3)   Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, przygotowuje i prowadzi zebrania R.P., wstrzymuje wykonanie Uchwał R.P. niezgodnych z przepisami prawa;

4)   Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy

5)   Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

6)   Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych placówki;

7)   Opracowuje program rozwoju placówki wykorzystując wyniki pomiaru jakości pracy;

8)   Opracowuje arkusz organizacyjny;

9)   Organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników placówki;

10)    Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, nawiązuje, zmienia
i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, powołuje i odwołuje nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;

11)    Organizuje pracę w Ośrodku, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji Ośrodka, oraz plan urlopów pracowników niepedagogicznych;

12)    Występuje z wnioskiem o odznaczenia i nagrody dla pracowników oraz wymierza kary porządkowe;

13)    Gospodaruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

14)    Opracowuje projekt planu finansowego Ośrodka i dysponuje tymi środkami;

15)    Właściwie gospodaruje mieniem placówki.

4.      Dyrektor powołuje:

1)        Członków komisji rekrutacyjnej oraz jej przewodniczącego;

2)        Przewodniczących zespołów nauczycieli;

3)        Członków szkolnego zespołu nadzorującego sprawdzian klasy szóstej Szkoły Podstawowej i egzamin klasy trzeciej Gimnazjum.

5.      Dyrektor podpisuje:

1)     Świadectwa i arkusze ocen,

2)     Listy płac,

3)     Czeki, przelewy, faktury i rachunki,

4)     Wnioski urlopowe,

5)     Pisma wychodzące z Ośrodka.

6.      Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
Za treść odpowiada: Elżbieta Polakiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Krystyna Iljin
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-30 12:37

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj